Face in Place® en trykkavlastende pute som forebygger dannelse av permanente soverynker i ansikt og på hals. Puten er designet og utviklet av medisinsk sykepleier Rosa Karlsen og ideen til puten fikk hun etter utallige samtaler med fortvilte kunder – som allerede hadde utviklet dype soverynker. Puten kan øke oksygentilførselen til huden slik at volum bevares og hudens aldring utsettes.

Er det mulig å forhindre dannelse av permanente soverynker?

Rosa Karlsen har alltid vært like opptatt av å forebygge dannelse av nye rynker som det hun er av å behandle eksisterende rynker.  «I alle år har jeg frarådet folk mot å sove på siden og/eller magen. Når man sover på siden presses ansiktet og halsen ned i puten, huden belastes og sovemerker oppstår. Fortsetter man å belaste huden på denne måten over en lengre periode blir sovemerkene etter hvert til permanente, dype rynker».

Sovestilling etter fillerbehandling og plastisk kirurg

Det er ikke bare for å unngå dannelse av rynker man bør unngå å sove på siden. «Når man har fått behandling med filler er det viktig at man ikke sover på siden de første dagene etter behandling. Filleren har ikke festet seg ordentlig på dette stadiet derfor må man unngå å utsette det behandlede området for trykk. Det samme gjelder hvis man har fått utført kosmetisk operasjon i ansiktet.

Vanlig sovestilling kan forårsake rynker – uvanlig sovestilling kan forårsake søvnproblemer.

Men til tross for at majoriteten av Rosas kunder vet at det ikke er bra for hverken filler eller hud å sove på siden, klarer de ikke å la være – de får nemlig ikke sove hvis de ligger på ryggen.

«Jeg hadde et stort ønske om å imøtekomme behovene til disse kundene som ønsker å ta vare på huden sin– uten av det går utover nattesøvnen.»

Ekstra oksygentilførsel & andre terapeutiske effekter.

Ikke bare gir Face In Place® ekstra oksygen til huden, putens ergonomiske form gjør at den også egner seg for pasienter som har behov for ekstra oksygentilførsel og pasienter som trenger utstyr ved søvnapne. Den har også vært testet – med god effekt – på pasienter diagnostisert med artrose og leddgikt samt folk med nakkeproblemer.

Designet og utviklet et helt nytt produkt for å hjelpe kundene sine.

Det skulle vise seg at det var lettere sagt enn gjort, hun fant ingen eksiterende løsninger som fungerte bra så hun begynte å skissere mulige løsninger selv. Fire år og mange prototyper senere har hun kommet fram til et produkt som hun nå er 100% fornøyd med. Face in Place® er en trykkavlastende pute som gjør det mulig å sove på siden uten at huden i ansiktet og på halsen utsettes for belastende trykk. Puten bidrar også til bedre respirasjon til huden på brystkassen (i utringingen) samt mellom brystene.

«Jeg designet og produserte 10 prototyper som åtte kunder – to menn og seks damer – testet for meg. Tett oppfølging av disse kundene kombinert med verdifulle tilbakemeldinger har resultert i et produkt jeg er utrolig stolt av.»

Face in Place® innfridde statens krav – Rosa Karlsen fikk norsk og internasjonal design patent på produktet sitt.

Det er ikke bare Rosa som har stor tro på produktet sitt. Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter som fremmer innovasjon og verdiskaping i samfunnet. For å få «design patent» på en oppfinnelse må den nye oppfinnelsen tilfredsstille en rekke krav. Face in Place® innfridde kravene så nå har Rosa Karlsen fått norsk «design patent» på designet sitt.

Vedlikehold.

Face in Place® puten er fylt med mikrofiber. Det avtakbare putetrekket er laget av 90% bomull og føles veldig behagelig mot huden. Både pute og putetrekk kan enkelt vaskes i maskinen på 40°C og ristes for å få tilbake formen.

*Med puten følger det et putetrekk og oppbevaringsbag.

Unn deg selv – og din hud – dette kvalitetsproduktet, eller gi det bort som en luksuriøs velværegave med langvarig og forebyggende effekt – mot rynker* Med puten følger det et putetrekk og oppbevaringsbag.

 

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Transparent_FaceinPlace_Logo_trykk-1-2.png

 Face In Place®  is a pressure relieving pillow that prevents the formation of permanent sleep lines in the face and neck. The pillow is designed and developed by cosmetic nurse Rosa Karlsen and the idea for Face in Place she got after many conversations with customers in despair – with already developed deep sleeping lines. 
 

Is it possible to prevent the formation of permanent sleeping lines.

Rosa Karlsen has always been as concerned about preventing the formation of new wrinkles as much as treating already existing wrinkles. «I’ve been advising my customers for years to withstand sleeping on their side/stomach. When we sleep on our side our face and neck get pressed into the pillow, the skin is put under pressure and lines appear. over time these lines become permanent deep wrinkles.
 

Sleeping position after filler treatment and plastic surgery.

It is not just for the prevention of wrinkles we should avoid sleeping on our side. «After a filler treatment it is also vital to avoid sleeping on our side for the first days post treatment. The filler needs a few days to set and pressure is to be avoided at this stage. The same goes for plastic surgery in the face.»
 

Normal sleeping positions can cause wrinkles-unusual sleeping positions can cause sleeping difficulties.

Despite knowing that sleeping on their sides is not good for either filler or the skin, most of Rosas customers just can’t help it – they just can not sleep comfortably on their back. 
 
«I had a desire to find a solution for my customers that want to take care of their skin – without it affecting the quality of their sleep.»
 

Designed and developed a completely new product to help her customers.

Easier said than done, she didn’t find any existing solutions that worked so she started drawing from scratch. Four years and many prototypes later she had developed a product she is 100% content with. Face in Place® is a pressure relieving pillow that makes it possible to sleep on the side without putting any pressure on the skin on the face and neck. The pillow also contributes to better respiration to the skin on the chest and decollete.
 
«I designed and produced 10 prototypes that 8 customers – two male and six female – tested for me. Working close together with these customers and with their feedback, we 
developed a product I am incredibly proud of. «
 

Extra oxygen supply and other therapeutic effects.

Face In Place® doesn’t just provide the skin with extra oxygen supply but the pillow’s ergonomic shape makes it also suitable for patients sleeping with an oxygen mask or equipment used for sleep apnea. The pillow has also been tested – with great results – by patients diagnosed with arthritis and patients with neck pain.
 

Face in Place® met the requirements- Rosa Karlsen received the Norwegian and the international design patent on her product. 

It isn’t just Rosa who believes in her product. The patent board is a governmental authority and a national center that provides innovation and science to society. To get a «design patent» for an invention, the product needs to meet several requirements. Face in Place® met all the requirements and now Rosa Karlsen has received both the Norwegian and  the international «design patent» on her design.
 
Spoil yourself – and your skin – with this quality product, or give it as a luxurious feel good gift with long lasting and preventive effect  – against wrinkles.
 

Maintenance.

The Face in Place® pillow is filled with microfiber. The pillowcase is made of 90% cotton and feels very comfortable against the skin. Both the pillow and the pillowcase are washable at 40°C. After washing, shake the pillow to maintain the shape. 

*A pillowcase and dustbag comes with the pillow.

Facebook: faceinplace

Instagram: @faceinplace.2019

Viser alle 3 resultater

Viser alle 3 resultater